Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011

Έγκριση 18.636,93 ευρώ στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας για την πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών (νυχτερινών και εξαιρεσίμων) για υποχρεώσεις μέχρι τις 30-11-2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-11-2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.ΔΥ5α/oικ.123613
& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ
Ταχ. Κώδ. : 101-87 Υπηρεσία Δημοσιονομικού
Πληροφ. : Χρ. Τσακαλιάρη Ελέγχου (ΥΔΕ) (2)
Τηλέφωνο : 210-5227979 Κηφισίας 124
FAX : 210-5222358 Τ.Κ. 11526 Αθήνα
ΘΕΜΑ:«Έγκριση ποσού 13.694.522,20 ΕΥΡΩ από την πίστωση που
αναλήφθηκε με την ΔΥ5α/οικ. 120025/ 3-11-2011 απόφαση
από τον Φ. 210 Κ.Α.Ε 2327»
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 2362/95 «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού» όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/ 2010 ( Α. 141)
β. Του Ν.Δ. 2592/53 «Περί Οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης», όπως
τροποποιήθηκε με τα Ν.Δ. 3097/54 και 3301/55
γ. Του Ν.3329/2005
δ. Της παρ. 34 του άρθρου 66 του Ν.3984/2011 (ΦΕΚ.150/27-06-2011τ.Α΄).
ε. Του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
στ. Του Π.Δ. 151/98 «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης & εντολής πληρωμής
των δαπανών του Δημοσίου (ΦΕΚ 116Α/3-6-98)
ζ. Του Π.Δ. 95/10-3-2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
2. Την αρ. ΔΥ (3-4)/ΓΠ οικ. 139649/9-11-2010 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «με εντολή Υπουργού» στους
Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1765/Β’/
10- 11-2010)
3. Την αρ.πρωτ. 2/οικ.74252/0094/2-11-2011 κατάσταση του Υπουργείου Οικονομικών (Δ39)
4. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΥ5α/οικ.120025/3-11-2011 απόφαση ανάληψης-δέσμευσης, η
οποία καταχωρήθηκε με α/α 116482 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
της Υ.Δ.Ε.
5. Την αρ. 2/90675/0020/24-12-2010 Απόφαση του ΓΛΚ «Διάθεση των πιστώσεων του
Προϋπολογσιμού οικονομικού έτους 2011»
6. Τις αριθμ.Υ10β/Γ.Π.144644/10/24-01-2011,Υ10β/Γ.Π.163075/24-01-2011&
Υ10β/Γ.Π.155687/10/24-01-2011 κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκαν με τις αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ.97818/1-
1
ΑΔΑ: 45Β8Θ-ΗΥΝ
09-2011,(ΦΕΚ2259/11-10-2011 τ.β΄) και Υ10β/Γ.Π. οικ.97807/ 1-09-2011 (ΦΕΚ1976/6-
09-2011 τ.β΄) αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Την έγκριση ποσού δεκατριών εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων
χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (13.694.522,20€)
από την πίστωση που αναλήφθηκε με την σχετ. (4) απόφαση σε βάρος του Φ. 210
Κ.Α.Ε. 2327 «Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και το ΕΚΑΒ για
δαπάνες αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και αμοιβή για εργασία κατά τις
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες» του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικ. Έτους 2011.
2. Επίσης εγκρίνουμε την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε (125) χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής στο όνομα των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, που αναφέρονται στον κάτωθι
πίνακα με τα αντίστοιχα Α.Φ.Μ., τις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ. ως επιχορήγηση για την
πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες του πάσης φύσεως προσωπικού,
συμπεριλαμβανόμενων και εκείνων που είναι αποσπασμένοι σε βουλευτικά γραφεία
των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (πλην ιατρικού), για υποχρεώσεις από 1-08-2011 έως
30-11-2011 καθώς και τυχών οφειλές προηγούμενων μηνών ως εξής:

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη την απόφαση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου