Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011

Έγκριση 18.636,93 ευρώ στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας για την πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών (νυχτερινών και εξαιρεσίμων) για υποχρεώσεις μέχρι τις 30-11-2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-11-2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.ΔΥ5α/oικ.123613
& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ
Ταχ. Κώδ. : 101-87 Υπηρεσία Δημοσιονομικού
Πληροφ. : Χρ. Τσακαλιάρη Ελέγχου (ΥΔΕ) (2)
Τηλέφωνο : 210-5227979 Κηφισίας 124
FAX : 210-5222358 Τ.Κ. 11526 Αθήνα
ΘΕΜΑ:«Έγκριση ποσού 13.694.522,20 ΕΥΡΩ από την πίστωση που
αναλήφθηκε με την ΔΥ5α/οικ. 120025/ 3-11-2011 απόφαση
από τον Φ. 210 Κ.Α.Ε 2327»
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 2362/95 «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού» όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/ 2010 ( Α. 141)
β. Του Ν.Δ. 2592/53 «Περί Οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης», όπως
τροποποιήθηκε με τα Ν.Δ. 3097/54 και 3301/55
γ. Του Ν.3329/2005
δ. Της παρ. 34 του άρθρου 66 του Ν.3984/2011 (ΦΕΚ.150/27-06-2011τ.Α΄).
ε. Του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
στ. Του Π.Δ. 151/98 «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης & εντολής πληρωμής
των δαπανών του Δημοσίου (ΦΕΚ 116Α/3-6-98)
ζ. Του Π.Δ. 95/10-3-2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
2. Την αρ. ΔΥ (3-4)/ΓΠ οικ. 139649/9-11-2010 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «με εντολή Υπουργού» στους
Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1765/Β’/
10- 11-2010)
3. Την αρ.πρωτ. 2/οικ.74252/0094/2-11-2011 κατάσταση του Υπουργείου Οικονομικών (Δ39)
4. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΥ5α/οικ.120025/3-11-2011 απόφαση ανάληψης-δέσμευσης, η
οποία καταχωρήθηκε με α/α 116482 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
της Υ.Δ.Ε.
5. Την αρ. 2/90675/0020/24-12-2010 Απόφαση του ΓΛΚ «Διάθεση των πιστώσεων του
Προϋπολογσιμού οικονομικού έτους 2011»
6. Τις αριθμ.Υ10β/Γ.Π.144644/10/24-01-2011,Υ10β/Γ.Π.163075/24-01-2011&
Υ10β/Γ.Π.155687/10/24-01-2011 κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκαν με τις αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ.97818/1-
1
ΑΔΑ: 45Β8Θ-ΗΥΝ
09-2011,(ΦΕΚ2259/11-10-2011 τ.β΄) και Υ10β/Γ.Π. οικ.97807/ 1-09-2011 (ΦΕΚ1976/6-
09-2011 τ.β΄) αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Την έγκριση ποσού δεκατριών εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων
χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (13.694.522,20€)
από την πίστωση που αναλήφθηκε με την σχετ. (4) απόφαση σε βάρος του Φ. 210
Κ.Α.Ε. 2327 «Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και το ΕΚΑΒ για
δαπάνες αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και αμοιβή για εργασία κατά τις
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες» του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικ. Έτους 2011.
2. Επίσης εγκρίνουμε την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε (125) χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής στο όνομα των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, που αναφέρονται στον κάτωθι
πίνακα με τα αντίστοιχα Α.Φ.Μ., τις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ. ως επιχορήγηση για την
πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες του πάσης φύσεως προσωπικού,
συμπεριλαμβανόμενων και εκείνων που είναι αποσπασμένοι σε βουλευτικά γραφεία
των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (πλην ιατρικού), για υποχρεώσεις από 1-08-2011 έως
30-11-2011 καθώς και τυχών οφειλές προηγούμενων μηνών ως εξής:

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη την απόφαση εδώ

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011

Μεγάλες ασάφειες στην Υπουργική Απόφαση για την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά

Τις τελευταίες ημέρες τα μέσα ενημέρωσης συνεχώς αναφέρουν ότι με τη νέα υπουργική απόφαση για τη λίστα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων εντάσσονται σε αυτά και οι νοσηλευτές του δημοσίου και άλλες ειδικότητες.
Βεβαίως οι δημοιογράφοι που ανακουκλώνουν αυτές τις ειδήσεις δεν έχουν γνώση των επαγγελματικών και νομικών τίτλων των επαγγελμάτων μας, και εύκολα παρεξηγούν αυτά που διαβάζουν ή αυτά που τους λένε.
Γι΄ αυτό καλό είναι να είμαστε επιφυλακτικοί όταν από τα μέσα ενημέρωσης ανακοινώνονται ειδήσεις που αφορούν στα εργασιακά μας θέματα.

Πράγματι υπογράφηκε και στάλθηκε προς δημοσίευση στο τυπογραφείο η Υπουργική Απόφαση για τη νέα λίστα βαρέων.
Την Υπουργική Απόφαση μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Όπως θα διαπιστώσετε, στη λίστα ΒΑΕ εντάσσονται οι "Νοσοκόμοι" και όχι οι εργαζόμενοι στη Νοσηλευτική Υπηρεσία των δημόσιων Νοσοκομείων. Επίσης υπάρχει μεγάλη ασάφεια σχετικά με το ποιοι εντάσσονται από τις υπόλοιπες ειδικότητες και κλάδους εργαζομένων στα δημόσια Νοσοκομεία (παρασκευαστές και βοηθοί αυτών). Ασαφές επίσης είναι αν περιλαβάνονται και οι τεχνολόγοι ακτινολογίας που εργάζονται σε δημόσια Νοσοκομεία.


H Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας έστειλε την παρακάτω επιστολή στον αρμόδιο υπουργό κύριο Κουτρουμάνη:
Κύριε Υπουργέ,

Ενόψει της έκδοσης σε ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης που περιλαμβάνει τη νέα λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, τονίζουμε ότι αποτελεί άμεση ανάγκη η διόρθωση του επαγγελματικού τίτλου των νοσηλευτών στην κατηγορία 31, που εκ παραδρομής αναφέρεται ως «νοσοκόμοι».

Ως γνωστόν, με το Ν. 1579/85 ο επαγγελματικός μας τίτλος είναι «Νοσηλευτές» και παρακαλούμε όπως προβείτε στη δέουσα διόρθωση.

Τέλος και για την αποκατάσταση του περί δικαίου αισθήματος, θεωρούμε ότι στη λίστα των ΒΑΕ πρέπει να υπαχθούν όλοι οι υπαγόμενοι στη νοσηλευτική υπηρεσία και ως εκ τούτου στην διατύπωση της ΥΑ να απαλειφθεί ο τίτλος «νοσοκόμοι» και να αντικατασταθεί με τον τίτλο «νοσηλευτικό προσωπικό».

Για το ΔΣ της ΕΝΕ

                           Ο Πρόεδρος                                              Ο Γ. Γραμματέας

                     Δημήτριος Σκουτέλης                                     Αριστείδης Δάγλας

Μένει πλέον να περιμένουμε τί τελικά θα γράφει το ΦΕΚ και τί θα αναφέρουν οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που θα εκδοθούν, για να είμαστε σίγουροι ποιοι τελικά εντάσσονται στη νέα λίστα

Οριστικά στα Βαρέα και Ανθυγιεινά το Νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων?

          Η νέα λίστα θα ισχύσει από 1/11/2011 για τις ασφαλιστικές εισφορές Νοεμβρίου που θα καταβληθούν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.Με βάση τη νέα λίστα, στο καθεστώς των ΒΑΕ θα υπάγονται 365.000 περίπου εργαζόμενοι από 531.000 που ήταν με βάση το σημερινό καθεστώς.
Στο νέο καθεστώς θα περιλαμβάνονται και νέες κατηγορίες όπως το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων, οι εργαζόμενοι στους βιολογικούς καθαρισμούς, οι αγρεργάτες που απασχολούνται θα θερμοκήπια και στους ψεκασμούς, οι εργάτες αλιείας, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι και τεχνίτες, οι τεχνικοί τηλεόρασης που εργάζονται με φορητές κάμερες.


Στις εξαιρέσεις (δηλαδή αυτοί που βγαίνουν από τη λίστα) περιλαμβάνονται:
1.    Το διοικητικό προσωπικό (υπάλληλοι γραφείων, επιστάτες, φύλακες, θυρωροί κλπ.)
2.    Πωλητές στο λιανικό εμπόριο και στο χονδρεμπόριο
3.    Ζαχαροπλάστες
4.    Εισπράκτορες λεωφορείων, επιστάτες, σταθμάρχες κλπ.
5.    Οδηγοί μικρών φορτηγών ως βοηθοί
6.    Καμαριέρες
7.    Κομμωτές – κομμώτριες, κουρείς
8.    Ταμίες πολυδυναμικού super market
9.     Οδηγοί ταξί εκτός Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης
10.    Προσωπικό καθαριότητας σε γραφεία διοίκησης δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων που έχουν μόνιμη εργασία στο δημόσιο και τους οργανισμούς
11.    Συντηρητές κτιρίων


Σε σχέση με το νέο καθεστώς επισημαίνονται τα εξής:
1.    Στο νέο καθεστώς παραμένουν και οι εργαζόμενοι των οποίων οι ειδικότητες εξαιρούνται, αλλά οι ίδιοι έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2015 12 έτη ασφάλισης στα ΒΑΕ (3.600 ημέρες)
2.    Η νέα λίστα διαμορφώνει αποκλειστικά και μόνο το ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης. Ειδικά επιδόματα και άλλες παροχές ή όροι εργασίας που συνδέονται με εργαζόμενους στο συγκεκριμένο καθεστώς ρυθμίζονται αποκλειστικά με συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
3.    Η Διαρκής Επιτροπή Βαρέων και Ανθυγιεινών  Επαγγελμάτων συνεχίζει τη λειτουργία της και εξετάζει όλα τα αιτήματα αλλά και τις παρατηρήσεις των φορέων.Επισημαίνεται ότι όπως δεσμεύτηκε ο κ. Κουτρουμάνης στις συναντήσεις του με τους Κοινωνικούς Φορείς, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου οι υπηρεσίες του Υπουργείου θα έχουν επεξεργαστεί το σχέδιο με στόχο να κατατεθεί ρύθμιση για την ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου και της επαγγελματικής ασθένειας.
Το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο θα καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στη χώρα μας με στόχο να ενισχυθεί η πρόληψη, η αποκατάσταση, η πλήρης κάλυψη για επαγγελματική νόσο και ο έλεγχος των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

Η απόφαση είναι προς το εθνικό τυπογραφείο για δημοσίευση.