Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

Ανάληψη και δέσμευση πίστωσης στο Γ.Ν.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 17.905 ευρώ για τα εξαιρέσιμα...

Αναλυτικά η υπουργική απόφαση λέει το εξής:

Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι
τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (10.724.120,00€) για την πληρωμή ισόποσης
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας
και Κοιν. Αλληλεγγύης, Ειδικός Φορέας 210- Κ.Α.Ε. 2327 «Επιχορήγηση σε
νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και το ΕΚΑΒ για δαπάνες αποζημίωσης για
υπερωριακή εργασία και αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές
ώρες» του οικ. έτους 2011, ως επιχορήγηση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων για την
πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες του πάσης φύσεως προσωπικού των
Νοσοκομείων (πλην ιατρικού), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι
αποσπασμένοι σε βουλευτικά γραφεία, για υποχρεώσεις έως 30-11-2011, ως εξής:
.......... (Δείτε όλο το ΦΕΚ εδώ)

Συγκεκριμένα για το Γ.Ν.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ εγκρίθηκαν 17.905 ευρώ...

Ο Σύλλογος Γ.Ν.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  παρακολουθεί το θέμα των υπολοίπων μηνών και φροντίζει για την αποπληρωμή αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου